วิทยุสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปัจจุบัน

วิทยุสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปัจจุบัน

วิทยุสื่อสาร กฎหมายที่กำหนดไว้และส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ด้วยเรื่องของการใช้งานวิทยุภายในประเทศไทย โดยกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ คลื่นความถี่วิทยุสื่อสารที่กฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ คือความถี่วิทยุซีบี 78 MHz กับ 245 MHz โดยรัฐจะไม่ให้ความคุ้มครองจากการรบกวน ซึ่งหากเกิดปัญหาการใช้งานหรือการรบกวนขึ้นประชาชนต้องทำการแก้ไขเอง แต่ถ้าหากเกิดปัญหารบกวนไปยังความถี่อื่นๆ รัฐสามารถออกคำสั่งให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันที และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ รัฐสามารถยกเลิกการอนุญาตใช้วิทยุสื่อสารซีบีได้เช่นกัน ดังนั้นประชาชนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบความถี่ของส่วนรวม ให้อยู่ภายใต้กฎหมายและช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้สามารถใช้งานอย่างมีประโยชน์ได้ตลอดไป ซึ่งกฎในการใช้งานความถี่นี้คือจะไม่สามารถถูกยึดครองเป็นของบุคคลใดได้เพียงผู้เดียว เพราะทุกคนมีสิทธิ์ใช้งานเท่ากัน แต่ก็ไม่ควรขัดจังหวะในระหว่างที่ผู้อื่นกำลังประสานงานอยู่ด้วยเช่นกัน การรับ-ส่งสัญญาณต่างความถี่กัน หรือที่เรียกกันว่า Duplex และการใช้งานแบบสถานีทวนสัญญาณหรือที่เรียกกันว่า Repeater นั้นถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน สำหรับการใช้งานวิทยุช่องย่อย หรือ DTMF CTCSS DTS ฯลฯ เป็นการติดต่อสื่อสารกันเฉพาะในกลุ่มบุคคลแต่ไม่ได้ถูกเก็บเป็นความลับ เพียงแค่กลุ่มผู้ใช้งานที่เข้ารหัสช่องย่อยจะไม่สามารถได้ยินเสียงผู้อื่น คล้ายกับการปิดหูตนเองไว้โดยหากเปิดช่องไว้ก็จะสามารถได้ยินเฉพาะพวกเดียวกัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีการเข้ารหัสช่องย่อยไว้ก็จะไม่สามารถได้ยินผู้ที่ใช้การเข้ารหัสช่องย่อยความถี่นั้น และยังได้ยินผู้ที่ใช้งานช่องย่อยอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้ารหัสด้วยเช่นกัน ในส่วนนี้อาจจะเกิดการรบกวนบุคคลอื่นที่ไม่ได้ใช้งานช่องย่อยโดยที่ไม่รู้ตัว แต่หากทุกคนที่ใช้งานช่องความถี่มีการใช้งานช่องย่อยทั้งหมด ก็จะไม่ทำให้เกิดปัญหาการรบกวนกันเอง เพราะฉะนั้นการใช้งานวิทยุสื่อสารส่วนมาก จึงนิยมการกำหนดช่วงของความถี่เพื่อใช้งานช่องย่อยกันโดยเฉพาะ การซื้อวิทยุสื่อสาร จะต้องมีการขอใบอนุญาตจากกรมไปรษณีย์โทรเลขในการใช้งานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการขอใบอนุญาตนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 535…

Continue reading